GymZero50
Mixed Martial Arts gym in Groningen
 

Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden

Versie per 16 september 2020

 

Artikel 1: Algemeen

 1. U bent verplicht kennis te nemen van de algemene voorwaarden. Deze liggen ter inzage op de sportschool en zijn te downloaden via onze website.
 2. Bij uw inschrijving bij ons middels ondertekening van de overeenkomst verklaart u kennis te hebben genomen van onze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk deel uit van deze overeenkomst.
 3. Op onze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 4. Wanneer u zich niet houdt aan onze algemene voorwaarden en huisregels, mogen wij u de toegang tot onze faciliteiten tijdelijk ontzeggen. Hierdoor ontstaat geen recht op vergoeding van abonnementskosten of kosten voor extra aanbiedingen. 
 5. Onze huisregels kunnen worden aangepast. Dit zal dan kenbaar worden gemaakt aan u op onze website of ter plekke op de sportschool. 
 6. Onder Gymzero50 wordt verstaan: op het hele oppervlak van de gym en het buitenterrein voor de gym, dat door ons in gebruik is.

 

Artikel 2: Openingstijden

 1. Onze openingstijden staan vermeld op onze website. 
 2. De openingstijden kunnen afwijken in het geval van calamiteiten, werkzaamheden of nationale feestdagen. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden voor restitutie van abonnementskosten.

 

Artikel 3: Betaling abonnement

 1. Voordat u een abonnement afsluit, is het mogelijk één gratis proefles te nemen. 
 2. Een abonnement voor onbeperkt gebruik van onze faciliteiten kan aan de balie van de gym worden afgesloten door middel van een inschrijfformulier. Hiervoor gelden inschrijfkosten van 10,00 EUR. 
 3. De abonnementskosten staan vermeld op onze website en kunnen jaarlijks worden geïndexeerd. 
 4. Het abonnement kan maandelijks worden betaald of met een jaarlijkse betaling. 
 5. Een maandelijkse betaling kan worden gedaan door middel van automatische incasso of met contante betaling aan de balie. 
 6. Afschrijving van de automatische incasso vindt plaats in de laatste week van de maand.
 7. Indien na onze tweede herinnering de abonnementskosten niet binnen 14 dagen zijn bijgeschreven op onze rekening, dan zullen wij u in gebreke stellen en de vordering uit handen geven aan een incassobureau. De incassokosten en wettelijke rente op de abonnementskosten zijn dan voor uw rekening.Tevens behouden wij ons dan het recht voor u de toegang tot onze faciliteiten te ontzeggen. 

 

Artikel 4: Opzegging

 1. Indien je een overeenkomst bent aangegaan voor de duur van een jaar, kun je deze uiterlijk 30 dagen voor het einde van de looptijd opzeggen. Indien je dat niet doet wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is  vervolgens op ieder moment opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.
 2. Indien je een overeenkomst bent aangegaan voor de duur van een maand, kun je deze uiterlijk 30 dagen voor het einde van de looptijd opzeggen. De looptijd hiervan is minimaal drie maanden. Indien je dat niet doet wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is  vervolgens op ieder moment opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.
 3. Opzegging van het lidmaatschap kan enkel en alleen middels het opzegformulier dat te verkrijgen is op de gym.
 4. Lidmaatschappen kunnen in uitzonderlijke gevallen tijdelijk op non-actief worden gesteld vanwege ernstige ziekte of blessures. Dit dient te gebeuren in overleg met ons en op vertoon van een geldige doktersverklaring.

 

Artikel 5: Extra aanbiedingen

 1. Wij bieden in aanvulling op een abonnement verschillende extra's aan, zoals personal training, small group training en seminars. De tarieven hiervoor zijn te vinden op onze website.
 2. Extra aanbiedingen, zoals genoemd in lid 1, staan los van het abonnement en worden apart gefactureerd.
 3. U kunt een extra aanbieding nemen bij het afsluiten van een abonnement of tijdens de looptijd hiervan. 
 4. Een extra aanbieding kan op elk moment worden afgemeld gedurende de overeenkomst. 

 

Artikel 6: Sociale media

Binnen Gymzero50 kan er gefotografeerd of gefilmd worden voor onze sociale media. Mocht u dit niet willen dan kunt u dit aangeven bij onze balie. 

 

Artikel 7: Privacy 

 1. Bij het afsluiten van een lidmaatschap verwerken wij uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is. Deze worden strikt vertrouwelijk behandeld conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en zijn alleen voor eigen gebruik van Gymzero50. 
 2. Wij kunnen op grond van wet- en regelgeving verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken, bijvoorbeeld wanneer daarom door de politie verzocht wordt in het kader van strafrechtelijk onderzoek. 

 

Artikel 8: Eigen risico en aansprakelijkheid

 1. Wij zijn niet aansprakelijk te stellen voor schade die u lijdt als gevolg van het gebruik van onze faciliteiten, tenzij deze schade geschiedt door opzet of grove schuld. Het betreden van de gym en het gebruik maken van onze faciliteiten geschiedt geheel op eigen risico.
 2. U zelf moet inschatten of u gezond genoeg bent om bij ons te kunnen sporten. Bij twijfel dient u een dokter raad te plegen.
 3. U zelf moet letten op uw eigendommen. Er zijn lockers aanwezig bij ons voor waardevolle spullen. Het gebruik hiervan is geheel op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor vermissingen of diefstal van uw eigendommen.

 

Artikel 9: Huisregels

 1. U dient ten alle tijden respect tonen voor de trainers, het personeel en andere sporters.
 2. Zorg dat u op tijd bent voor de les. Als u veelvuldig te laat komt kan de toegang tot de training geweigerd worden door de desbetreffende trainer.
 3. Voor de eerste lessen kan er gebruik worden gemaakt van de uitrusting van Gymzero50. Na het afsluiten van een abonnement dient u zelf zorg te dragen voor uw uitrusting. 
 4. Na gebruik van onze uitrusting dient deze geordend opgeruimd te worden.
 5. Etenswaren zijn uitsluitend in onze kantine toegestaan.  
 6. Vloeken en schreeuwen binnen Gymzero50 is niet toegestaan.
 7. Het aanbieden van personal training binnen Gymzero50 is niet toegestaan.
 8. Wanneer u tijdens een les een medelid verwondt, dient u hem of haar naar de dokter of eerste hulp te brengen. 
 9. Omkleden moet gebeuren in de kleedkamers.
 10. Tassen en spullen die niet noodzakelijk zijn voor het sporten moeten in de kleedkamers blijven.
 11. U dient schone binnenschoenen aan te hebben binnen Gymzero50. Op de mat zijn schoenen niet toegestaan.
 12. U dient te zorgen voor schone sportkleding en korte nagels. 
 13. Wij zijn een rookvrije club. Roken is alleen toegestaan buiten het hekwerk.
 14. Het gebruik, de handel of het bezit van drugs of PED's is niet toegestaan binnen Gymzero50. 
 15. U dient te parkeren voor de deur op de aangegeven plekken. Als de aangegeven plekken vol zijn dient u de auto te parkeren buiten het hek binnen de parkeervakken.
 16. Fietsen of scooters kunnen voor de deur worden geparkeerd op de hiervoor aangewezen plek.
 17. Huisdieren zijn niet toegestaan op ons terrein. 
 18. U dient uw afval in de afvalbakken te gooien. 

 

Artikel 10: Huisregels voor ouders en verzorgers

 1. Zorg dat uw zoon of dochter op tijd is voor de training. Bij veelvuldig te laat komen kan de training worden ontzegd door de desbetreffende trainer. 
 2. U dient tijdens de training van uw zoon of dochter te wachten in de kantine. U kunt ook meedoen aan de training voor ouders en verzorgers die tegelijkertijd wordt aangeboden. Mits u lid bent bij Gymzero50
 3. Het is niet toegestaan u te bemoeien met de les van uw zoon of dochter. 
 4. U dient een goed voorbeeld te geven aan uw zoon of dochter door respect te tonen aan trainers, personeel en medesporters.

 

Artikel 11: Klachten

Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wanneer u toch klachten heeft, kunt u dit aangeven aan onze trainers of personeel.Algemene voorwaarden GZ50
Versie 16-09-2020
Algemene voorwaarden 16-09-2020.pdf (69.22KB)
Algemene voorwaarden GZ50
Versie 16-09-2020
Algemene voorwaarden 16-09-2020.pdf (69.22KB)


 
 
E-mailen
Bellen
Instagram